תוטכי

ץראב תובר חתפתמ רשא ירלופופ ףנע וניה תוטכאיה טייש ףנע
.ץראה יפוח ךרואל תונירמ חותיפל תודות תונורחאה םינשב

,טרופס בלשל תרשפאמ ,הניפס תירבעב תארקנש יפכ וא ,הטכאי
.םייח חרואו ביבחת

םינווגמ םימוחתב אצמתהל רפיקסה תא תבייחמ הניפסה תטשה
ילהונו תואמי ,תואנוכמ ,היגולורואטמ ,תונרישכמ ,טוונ ןוגכ
.רשקב רוביד

GMDSS


Global Maritime Distress and Safety at Sea


,תונידמ רפסמ תורבח וב ימואל-ןיב ןוגרא ידי לע תלעפומ GMDSS ה תכרעמ
.תפרצו היסור ,הדנק ,תירבה תוצרא םהיניב
ילכ לכ וביוח 1999 תנשבו ,1992 תנשב לועפל הלחה GMDSS ה תכרעמ
.GMDSS לש תונקתה יפל לועפל םיירחסמה טיישה
םיבייוחמ םניא (ץראב תויטרפה תוטכאיה ילעב) תירחסמ הניא רשא הטכאי
.תכרעמה לש תונורתיהמ קלחב תוחפל רזעיהל םהל ץלמומ ךא

:תללוכ תכרעמה

.DSC תטישב תיטמוטוא הטילקל תוחיטבו הקוצמ תוקעזא -
.NAVTEX לש תיטמוטוא הטילקל תוחיטבו הקוצמ תועדוה רודיש -
.הלצהו שופיח תולועפ תלעפהו EPIRB ירודיש תטילק -
.INMARSAT םיניוול תרושקת -

:תשמתשמ GMDSS ה תכרעמ םהב םיעצמאה

.NAVTEX תועדוה רודישל עקרק תונחת -

.םיניוולה םע תרושקתל עקרק תונחת -

.*SARSAT + ** SARSAT גוסמ םיאקירמא םיניוול -

.*COSPAS + ** COSPAS גוסמ םיסור םיניוול -

.**INMARSAT גוסמ םיתפרצ םיניוול -

.**GOES גוסמ ריוא גזמ יניוול -

רבוע רשא ירלופ לולסמב םיענ רשא םיניוול - Polar Orbit Satellites *
.תוקד 100 אוה א"הדכ ביבס ןיוולה לש הפקהה ךשמ ,םיבטקל לעמ

תא םינשמ םניא רשא םיניוול - Geo Stationary Orbit Satellites **
.א"הדכל סחיב םמוקימ

NAVTEX יטלקמ

תופיחד ,תוחיטב תועדוה םיטלוק רשא םיטלקמ םניה NAVTEX ירישכמ
.א"הדכ ינפ לע תושורפ רשא ףוח תונחתמ ריוא גזמו
.ליימ 400-כ אוה עקרקה תונחת לש רודישה חווט
.קולד רישכמה רשאכ יטמוטוא ןפואב םיטלקנ םירודישה

רשא םירחאו תולבקתמה תועדוהה תא םיסיפדמ רשא םיטלקמ םנשי
תועדוהה לכ ןיב ףדפדלו אורקל םג ןתינו ןורכזב תועדוהה תא םירמוש
.גצה יבג לע

:תורפס יתשו תויתוא יתש ידי לע תניפואמ תטלקנ רשא העדוה לכ
.תרדשמה ףוחה תנחת לש יוהיזה תוא הניה הנושארה תואה
.תטלקנה העדוהה גוס תא תלמסמ הינשה תואה
A - Navigational warnings

B - Meteorological warnings

C - Ice reports

D - SAR

E - Meteorological forecasts

F - Pilot service messages

G - Decca messages

H - Loran messages

J - Satnav/Gps messages

תוליפכ עונמל ידכב תוטלקנה תועדוהה תא תורפסממ תורפסה יתש
.בוש תורדושמ רשא תועדוהה תטילקב
תיזחת תוא תיגולורואטמ העדוה לש רודיש וניה 1FEO דוקה אמגודל
.F אוה הלש ןומיסה רשא עקרק תנחת לש 1'סמ ריוא גזמ

אמגודל ,םדקומ תונכית ידי לע תועדוהה תטילקב היצקלס עצבל ןתינ
לכ תא ןנסל הלוכי LORAN טווינ רישכמב תדייוצמ הניא רשא הניפס
.H איה ןהלש הינשה תואה רשא תועדוהה

רשא תוכורא תועדוה םושרל ךרוצ ןיאש אוה NAVTEX לש ןורתיה
יאנתב תשבושמ הרוצב טלקיהל םג תולולע רשאו העימש י"ע וטלקנ
ןוויכמ רשקה רישכמל תדמתמ הנזאהב ךרוצ ןיאו ,םיעורג הטילק
.תוקחמנ ןניא תועדוההש

DSC - Digital selective calling


תונקת יפל הדובעל םימאתומ רשא םישדחה רשקה ירישכמ
ילטיגיד ןפואב תרבעומ רשא היצמרופניא םירדשמו םיטלוק GMDSS
.NAVTEX ירודיש תטילקל המודב טלקמל רדשמהמ

תעצבתמ תרושקתה .טולקל קר אלו רדשל םג ןתינ הז הרקמב ךא
רדשל ןיאו תילטיגיד תרושקתל דחוימב וצקוה רשא םירדתב
.וליא םירדת לע םירחא םירודיש

רשא רודיש לכ טולקיו תדמתמ הנזאהב אצמנ הניפסב טלקמה
גצ יבג לע גצות תרודשתה ,תילטיגיד הרוצב הניפסל הנפומ
תונחת ןיב תוילוק תואירק ףילחהל תדעוימ וז תכרעמ .ספדות וא
.16 ץורעו ,KHZ 2182 רדת לע טייש ילכו ףוח

רפסמה .ןופלט רפסמל המודב ישיא רפסמ י"ע ההוזמ הנחת לכ
רשא ישיא רודיש לש הטילק םירשפאמש םינוש םיביכרמ ליכמ
.תומייוסמ תוצובק יגוסל םינפומ רשא םירודיש וא דבלב ונילא הנפוה

םיטרפ ןכו הניפסה לש יוהזה דוק תא הניפסב רשקה רישכמל ןיזהל ןתינ
רודיש ,רותפכ תציחלב הקוצמ תאירק רדשל םורח הרקמבו םיפסונ
. GPS-ה רישכממ רשקה רישכמל רסמי רשא הניפסה םוקימ תא לולכי הקוצמה

רשקה ירישכמב דייטצהל םיירחסמה טיישה ילכ לכ ובייוחי 1999 תנשב
.DSC תטישב םילעופה

.70 ץורע וניה VHF-ה רישכמב תילטיגיד תרושקתל רחבנ רשא הדובעה ץורע


דיינה ימיה תורשה יוהיז תוא - M M S I

בכרומה יוהז תוא הצקומ טייש ילכ לכל GMDSS-ה תכרעמב *
.( Maritime Mobile Service Identity) MMSI תוארקנה ,תורפס 9 מ
תנידמב .הנידמה יוהז תא תונייצמ תונושארה תורפסה תשולש *
.428 תורפסב ליחתמ טייש ילכ לש יוהיזה רפסמ לארשי

:ןמקלדכ תוינא לש תיתצובק האירקל MMSI ירפסמ וצקוה לארשיב *
042811111 תוילארשיה תוינואה לכ ·
042844444 םיה ליח תוינא לכ ·
.הנידמה דוק ינפל 00 תורפסב ליחתמ ףוח תונחת יוהז ·
אוה (0 X 4) וידר הפיחל הצקוהש MMSI-ה רפסמ ·
.(DSC תיתרפס הרירב האירק" ינקתמב דיוצ םרט וידר הפיח הז בלשב) 004280001

טייש ילכב וידר תנחת תלעפהל ןוישרל השקב שיגמ ךנה רשאכ *
ךרובע הצקומה MMSI-ה רפסמ ,ןוישרה תא שדחמ ךנה רשאכ וא
.ךלש ןוישרב ןייוציEPIRB
Emergency Position Indicating Radio Beacon

וריבעהל םג ןתינו טיישה ילכ לע אצמנ רשא םורח רדשמ וניה EPIRB
.הלצהה תדסאל

קר רדשמה תא ליעפהל שי ןכלו רבד לכל הקוצמ רודישכ בשחנ רודישה
.םייח תנכס לש הרקמב

יפל וא םינש 5 לכ ףילחהל שי תוללוסה תא ,תוללוס לע לעופ רדשמה
.הניקת הללוסה םא הארמ רשא הקידב ןצחל שי ללכ ךרדב .ןרציה תוארוה

.תועש 48 אוה רדשמה תלעפה לש הרקמב תוללוסה לש רודישה ךשמ

אלו ףוצר ןפואב רדשל שי ,םורח הרקמב EPIRB תלעפה לש הרקמב
.תועש רפסמ רחאל הרזע השגוה אל םא םג ,םירצק ןמז יקרפל םעפ ידמ רדשל

:םיאבה םיטרפה תא ללוכה םיטרפ ספוט אלמל שי - EPIRB רישכמ תיינק רחאל
.האירקה תואו הניפסה םש
.העבצו הניפסה גוס
.תיבה למנ
.ףוחב רשק ישנא
.הניפסב רשקה יעצמא
.ילמיסקמ םישנא רפסמ

טיישה ילכ לכ לש םושיר להנמו רדשמה ךותב םיטרפה תא ברוצ לעפמה
. EPIRB-ב םידייוצמהEPIRB יגוס

MHZ 121.5/243 םירדתה לע םירדשמ - B +A CLASS

.(םיניוולל רדשמ וניא) 15/16 ץורע לע רדשמ - C CLASS

,םימל םוטאו ףצ ,MHZ 406/121.5 םירדתה לע רדשמ - 1 CATEGORY
.העיבט הרקמב תיטמוטוא לעפומ
1 הירוגטקל המודב MHZ 406/121.5 םירדתה לע רדשמ - 2 CATEGORY
.ינדי ןפואב לעפומ ךא
.MHZ 1646 רדתב םייתפרצה INMARSAT יניוולל רדשמ - E INMARSAT

B +A CLASS - EPIRB

ולא םירדת .MHZ 243 לעו MHZ 121.5 םירדתה לע עצבתמ רודישה
.ולא םירדתל םיניזאמ סייטה ילכ לכו יריוואה תורשב םורחהו האירקה ירדת םה

וליא םיניוול ,םירנויצטסואגה םיניוולהמ דחא י"ע הליחת טלקנ רודישה
תא רתאל םילגוסמ םניא ךא הקוצמ בצמ םויק לע עקרקה תונחתל םיחוודמ
קר .טיישה ילכ יבגל םיהזמ םיטרפ ריבעהל וא טיישה ילכ לש ומוקימ
םוקימ תא ןיוולה בשחי (COSPAS/SARSAT) ירלופ ןיוול ףולחי רשאכ
.הניפסל לעמ םיימשה תפיכב ףולחיש ןמזב רלפוד טקפא תרזעב הניפסה

רשק שיש הרקמב קר ףוח תנחתל הניפסה םוקימ תא ריבעהל לכוי ןיוולה
יוסכ וליא םימגדל ןיא ךכ םושמ ,תינמז וב ףוחה תנחת םעו הניפסה םע ןיע
.ףוחהמ בר קחרמב תוגלפהל תצלמומ אל איהו ימלוע ללכ

.ליימ 20-כ איה קוידה תמר

רדשמה לע תייבתהל ולכוי רודישה תא וטלקי רשא רוזאב סייטה ילכ
.ינוויכ וידר תרזעב


2 + 1 CATEGORY - EPIRB

רודישה ,B +CLASS A רשאמ רתוי הקזח המצועב םירדשמ וליא םירדשמ
םיניוולל הקוצמ ירודישל קרו ךא דעוימ רשא MHZ 406 םירדת לע אוה
.רדשמה לע תייבתהל סייט ילכל רשפאל ידכב ,MHZ 121.5 לע ןכו
ךותב ונפצוה רשא טיישה ילכ לש םיטרפה תא רוסמל לגוסמ 406 רדשמ
ךא ףוחה תונחתל הקוצמה יטרפ תא רדשי ירנויצטסואג ןיוול .רודישה
עובקל היהי ןתינ ירלופ ןיוול ףולחי רשאכ קר CLASS + B A:ל המודב
ןוויכמ ימלוע ללכ יוסכ שי 406-ל .ליימ 2-כ לש קוידב ומוקימ תא
רמשנ הניפסה םוקימ .ףוחה תנחת םע ןיע רשקב תויהל ךירצ וניא ןיוולהש
.ותיא ןיע רשק רצוויש עגרב ףוחה תנחתל רבעויו ןיוולה לש ןורכזב
אוה הקוצמה תעדוה תא לבקת ףוחה תנחת רשא דע ףולחי רשא עצוממה ןמזה
םוקימו ונימוקימל םאתהב תועש רפסמ בכעתהל הלוכי הרזע ךא תוקד 45-כ
.הביבסב טיישה ילכ

E INMARSAT - EPIRB

INMARSAT יניוולל רדשמו GPS טלקמל קשממ ךרד רבוחמ רשא רדשמ
ןפואב םמוקימ תא רדשל םילוכי טייש ילכ .המוקימ תאו הניפסה יטרפ תא
,הקוצמ הרקמבו טיישה ילכ רחא עובק בקעמב ךרוצ שי םהב םירקמב עובק
.הקוצמ ןצחל י"ע הקוצמ רודיש לעפוי

Search and Rescue Radar Transponder - SART

.ם"כמה ךסמ לע הקוצמה םוקימ ןמסל SART-ה דיקפת *
.טיישה ילכ תא םישטונשכ הלצהה תריסל ותא םיחקול ,דיינה רישכמה *
.הטילק בצמל רובעי אוה ותוא םיליעפמשכ *
ןכ ומכ ,סייט וא טייש ילכ לש ם"כממ תוא תטילק םע קר לעפוי רדשמה *
הביבסב סוטממ וא טייש ילכ שיש ועדי םילוצינהש ךכ עמש תקעזא לעפות
.םהלש
.(הטילק) הפוצר הלועפ תועש 96 תורשאפמה תוללוסמ לעפומ SART-ה *
הקוצמ ינמיסכ םירכומה ם"כמה ךסמ לע םינמיס ועיפוי לעפומ רדשמהשכ *
.וילא עיגהלו תייבתהל טיישה ילכל םירשאפמהו SART לש
.ליימ 10-כ SART-ה חווט *

 

.טיישו טוונל ס"היב - "טומיזא" תובידאב