רבסהו רואית םוקימ הנחתה םש

תכרעמהמ רשי רתויב םיבוטה םינותנה
,2 ץורעל םינותנה תא תקפסמה ,םקרשי לש
.תופסונ תורבחו םוקפיט ,'גנרוא לטרופ
לש הרדשה תא הווהמ וז תכרעמ
.םקרשי לש תירלולסה תכרעמה

זכרמהו ביבא לת

ןוינכטה לש ימיה ףוצמהמ םינותנ
.הפיח למנב אצמנה ,הפיחב

הפיח

ןוינכטה לש ימיה ףוצמהמ םינותנ
.דודשא למנב אצמנה ,דודשאב

דודשא

לש תכרעמהמ רשי תמא ןמזב םינותנ
הנכות תועצמאב םיקפוסמה ,םקרשי
םינותנ תגצהל ,ונידי לע החתופש
.תמא ןמזב
.םלועה לכב תקוושמ הנכותה

ןוירוג ןב הפועתה הדש

םקרשי לש ריואה גזמ תנחתמ םינותנ
.ןומרחה רתאב

ןומרחה רתא

רקחל ןוכמה לש חלמה םיל םינותנ
.םימגאו םימי

חלמה םי

,הטאגו ילופנ למנ רוזאמ םינותנ
.תויזחת יכרצל םהב רזעיהל ןתינש

  יקלטיאה למנהמ םינותנ

.ןוכיתה םיה יבחרב םיפוצממ םיחוויד

  ןוכיתה םיל םיפוצמ ינותנ

:הרהזא

.םולשת אלל ,רוביצל תורישכ םיאבומ הז רתאב םיאבומה םינותנה .1
םיעקשומה תונמוימהו הדיקשה ףא לע ,תויועטו תויטס םהב ונכתי   
.הנכותבו רושכימב תולקת לשב רתיה ןיב תאזו ,םפוסיאב   
תופסונ תוקידב ךורעל שי ,איהשלכ תוליעפ עוציב ינפל ,הרקמ לכב .2
.ידעלב ןפאב םינותנה לע ךמתסהל אלו   
ןיאו,דבלב ותוירחא לע תאז השוע - םינותנב שומיש השועה לכ .3
תויארחא ,םינותנה תא םיקפסמה םיפוגה וא/ו תורבחה וא/ו םקרשי   
.םהב שומישה תואצותל שמתשמה יפלכ