םילג רוזיפו ןוויכ יוניש , הריבש


אוה לגה הבוג .םהלש תוירוזחמהו םכרוא םהבוג י"ע םינייפואמ םי ילג
לגה לש ןוילעה הצקה ןיבו (TROUGH) לגב רתויב ךומנה קלחה ןיב קחרמה
.םילג ינש לש םינוילע תווצק יתש ןיב קחרמה אוה לגה ךרוא .(CREST)
םילג ינש לש םינוילע תווצק יתשל חקולש ןמזה איה לגה תוירוזחמ
.הדוקנ התואב רובעל הז רחא הזב םיאבה


כ"דב םהילא תרבעומ היגרנאהו םיליעי דואמ היגרנא יאשונ םניה םילג
הווהמ העונתה בורו םימ לש דבלב המועז תומכ םיריבעמ םילגה .חורה י"ע
.(JAVA ןומושי תרזעב המגודל ןאכ ושיקה) .רוגס יטפילא לולסמ
אבש תוריהמה.עובירב לגה הבוגל הרושק לג לש חטש תדיחיל היגרנאה
רוזחמ יקלח לגה ךרוא הניהש לגה תוריהמל הרושק וז היגרנא אשונ לגה
.(דחא םילג רוזחמ ידמ דחא לג ךרוא לש בצקב םדקתמ לגהו תויה תאז) לגה

יווקל ליבקמב ברקתהל היטנ ךות םילגה ןוויכ יוניש ףורצב ףוחל תוברקתה
.םידודר םימל עיגמ לגהשכ םימרגנ קמועה
ךכ םידודר םימב רבודמ יזא לגה ךרוא תיצחממ תוחפ וניה םימה קמוע םא
.םידודר םימב בשחנ םי בלב ימנוצ לג אמגודל
תיעקרק תא "שיגרהל" םיליחתמ םה םידודר םימל םיעיגמ םילגה רשאכ
.םיה

הלוע המאתהב ןכלו וכרואו לגה תוריהמ םידרוי םידודר םימל הסינכה םא
.לגה לש והבוג הלוע ןכלו לגה חטש תדיחיל היגרנאה תומכ
היהנ לגה לש ןוילעה וקלח רשאכ .יוניש אלל תראשנ םילגה תוירוזחמ
הבוג וב םוקמב כ"דב איה הריבשה .רבשנו ותוביצימ דבאמ אוה לולת
הדוקנל עיגישכ רבשי רטמ 1 הבוגב לג רמולכ !םימה קמועל ההז לגה
.רטמ 1-כ םימה קמוע הבש
.ףוחל וברקתהב לגה תומדקתה תא הארמ 1 רויצ

ףוחל םיברקתמה םילג תונתשה

ףוחל הלבקהו ןוויכ יוניש


םימ קמועמ עבונה לגב יוניש אוה (REFRACTION) םילגה ןוויכ יוניש
םימבש לגה קלחמ רתוי טאל ענ םידודר םימבש לגה קלח .ויתחתמ הנתשמ
לגה ,לגה לש ןוילעה וקלח ךרואל הנתשמ םימה קמוע רשאכ ןכלו םיקומע
.ןוויכ הנשמ

בורקה לגה קלח .רשי ףוח וקל תיוזב םיברקתמ םילג רשאכ איה ךכל אמגוד
ףוחהמ קוחר אצמנש לגה קלחמ רתוי טאל ענ ןכלו םידודר םימב אצמנ ףוחל
בורקה לגה קלח תא גישהל הטונ קוחרה לגה קלח ךכמ האצותכ .םיקומע םימב
!ול ליבקמב ףוחל עיגהל הטונ לגהו

יאל ביבסמ לתפתי דחא ןוויכמ עיגמה לגה .יאל ביבסמ םג הרוק ןוויכ יוניש
(2 רויצ).הדוקנו הדוקנ לכב יאה לש ףוחה וקל ליבקמב עיגיש ךכ

יאל ביבסמ ףוחל הלבקהו ןוויכ יוניש - 2 רויצ

לושכמ ירוחאמ םילג רוזיפ


טלובה לושכמב לקתנ לגה רשאכ םרגנ לושכמ ירוחאמ םילג רוזיפ
.יא וא םילג רבוש ומכ םיה ינפ לעמ
ןכש בצמה הז אל ךא םיטקש ויהי םימה ןגומה רוזאבש םיפצמ וניה
ןגומה רוזאה ךותל ונוויכ תא הנשמ לושכמה תא רבועש רחאל לגה
.לג ותוא לש וכרואל לגה הבוגב יונישה בקע תאזו
ןוויכ יוניש םג םרגי עופישב םניה םיה ךותבש לושכמה ידיצו הדימב
.ףוחה וקל הלבקה ךות

לושכמ ירוחאמ םילג רוזיפ - 3 רויצ