לפשו תואג


.חריהו שמשה םה לפשו תואג לע םיירקיעה םיעיפשמה
ןהו חריה רבע לא ןה תכשמנ ץראה רודכ לש תיסכתה לכ
.שמשה רבע לא
:עבט תוחוכ לש םיגוס ינשמ דואמ עפשומ לזונ ותויהב םיה
שמשהו חריה לש הכישמה חוכ (1
.ץראה רודכ בוביסמ עבונה ילגופרטנצה חוכה (2

לע ותעפשה שמשהמ 400 יפ ץראה רודכל בורק חריהו תויה
.רתוי םילודג לפשהו תואגה

לש תוטילב םירצונ ץראה רודכל ביבסמ חריה לש ובוביס םע
הינשהו , חריה ןוויכל תרצונ תחא הטילב רשאכ לפשו תואג
.תואג ןנה תוטילבה .ץראה רודכ לש ינשה ודיצמ
תואג 2 לש םירוזחמ םנשי כ"דבו לפש ונשי תואג לכ ןיב
םילשמ חריה וב ןמזה הז ןכש תוקד 50ו תועש 24 לכ לפש 2ו
.ץראה רודכל ביבסמ בוביס

חריה ןוויכל םיענ םניא םיה ימ בושחל היה ןתינש המל דוגינב
חוכל םיביגמ קר םימה .םמוקמה םיראשנ אלא םיה זכרמל וא
םהילע לעפומה הכישמה

לפשו תואג יגוס
.חריהו שמשה םוקימל םאתהב םיעבקנ לפשהו תואגה יגוס
הכישמה תוחוכ שמשל תולעמ 90-ב םקוממ חריה רשאכ
.הז תא הז םילטבמ
ץראה רודכ לש דצ ותואב םיאצמנ שמשהו חריה רשאכ
הזל הז םיפרטצמ םהלש הכישמה תוחוכ םיידגנ םידדצב וא
.ךומנ לפשהו ההובג תואגה זאו.םלועב םינוש תומוקמב םינוש םה לפשהו תואגה
המוצעה םימה תומכ בקע םהב םיניחבמ ישוקב הוושמה וק דיל
ןתינ BAY OF FUNDYב היטוקס הבונב דגנמו רוזאב תזכורמה
! םוי ותוא ךלהמב םימ הבוג רטמ 20 לש םילדבה תוארל