RIP TIDE ףחס ימרז

תויפורט תורעסו םינקירוהמ עבונהו הבר תוסחייתהל הכוז אלש טקפסא
םיה לא ףוחהמ םימרוזה םיקזח םי ימרז םניה ףחס ימרז .ףחס ימרז אוה
.ףוחה ןוויכל םימ םיפחודה תוזע תוחורמ םירצונהו
המצע הפוסהשכ וליפא ףוחה ןוויכל םילג םיפחוד תויפורט ןולקיצ תופוס
.ונממ םירטמוליק תואמ תאצמנ
.בורק ןקירוהל הנושאר היצקידניא תווהמ ףחס ימרזמ תורהזא

ףוחל בורקה ימי תת לוח ףדמ םירצוי םילגה רויצב תוארל ןתינש יפכ
דע ףוחל ףדמה ןיבש חוורל םימ לש תומוצע תויומכ ףוחדל םיכישממו
.םימה ץחל תחת סרוק ףדמהמ קלחש

המצוע בר ךא קד םרז םירצויו חתפה ךרד ץחלב םיצרופ םיפסונה םימה
.לע טבמב רויצב תוארל ןתינש יפכ םיה רבעל םרוזה
ליבקמב תוחשל שי אלא ודגנ תוחשל םעט לכ ןיאש קזח הכ וניה םרזה
.תולקב ופקעל ןתינ קד וניה םרזהו תויהו ףוחל