.ןיילפייפב חצינ MACHADOןורחאה םויב םירחתמה ינפ לביק FEET 8-12 םלשומ םי
, PIPELINE MASTERS - ה תורחתב
.יאווה ואהוא יאב רצה ףוחה תא ושדג םיפוצ 6,000

חידה יאווהמ סנורייא ידנאשכ המשרנ םויה תעתפה
.ישילשה בובסב רטיילס ילק תא

,הילטסואמ ואל קימ םע תוקד 0 ןב רמגב דדומתה ודאשאמ בור
,תוקדה 40 ןב הצקמה םויס ינפל תוקד רפסמו
ןוחצנה תא חיטבהו , 'קנ 10 לש םלשומ ןויצ לביק
.2000 תנשל ASP WCT בבסב ולש ישילשה

.בבסב םינש 16 רחאל הכזש יאווהמ היסראג ינאס אוה 2000 תנשל םירבג םלועה ףולא

.תופיצרב תישילשה םעפב ,הילרטסואמ יל'ציב ןייל איה םישנל םלועה תפולא

.הילרטסוא םורדב RIP CURL BELLS PRO-ה איה 2001בבסב הנושארה האבה תורחתה

תורחתה רתאל

סוהליב תרבחמ סואה יחצ י"ע בתכנ
.לארשיב - REEF ו BILLABONG תינאובי