רתאב שדח

!!! דודשאבו הילצרה הנירמב תושדח תומלצמ 04/04
!!! תוירוטסיהה תועדוהה לכ םע רזחוה ןשיה םורופה 05/03
2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
.! !! ןומרחב המיהדמ תפסונ המלצמ 28/12
.! בחר טמרופבו ההובג תוכיאב ןוטליה תמלצמ םקרשיב שדח 06/12
.! הילצרהב השדח המלצמ! םקרשיב שדח 01/12
.! תליאב השדח המלצמ! םקרשיב שדח 29/11
.ןוטליה ףוחמ חור תוערתה! םקרשיב שדח 29/11
.ירלולסל רשי ןומרחב גלש תיזחת תכישמ ! םקרשיב שדח 06/10
! ימעפ דח םולשתב ...דימתל םקרשי רתאב םוסרפ !!שדח 04/10
תוחורו םילג תיזחת לש ףסונ לדומ 26/09
ייב סירפ'גב םיהדמ םוי 04/09
.ירלולסל רשי םקרשי לש תומלצמהמ תונומת תכישמ ! םקרשיב שדח 04/09
יח רודישל וסנכ יברעמב המיהדמ המלצמ 30/06
אמגודל יח רודישל וסנכ הילצרה הנירמב המיהדמ המלצמ בורקב30/06
הצחרה ימ תוכיא 25/05
! םקרשי לש החיתפה דומעל רשי sms תועדוה חולשל ןתינ 20/05
ירלולס םינותנ תכישמ תורש 03/04
גניפרס טייקל שדח םורופ 13/02
ןומרחב גלשל םקרשי תיזחת 09/02
."הבושתו הלאש" רודמ ןכדוע 15/01
םילג יוזיחל ףסונ לדומ 15/01
הנקתוה השדח םימורופ תכרעמ 13/01
2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005
יקסה תכורעת 20/10
ןיילק ינוי 01/10
םירטסקא תועיסנל שדח םורופ12/07
תוחורו םי דומעל שדח בוציע 23/06
תויזחתה דומעב וזכור תויזחתה לכ 23/06
םי ירטנאק תמלצמב יתועמשמ רופיש 09/06
המרונפ תנומת!!!שדח 02/06
orange לש ירלולסה לטרופב םקרשי תומלצמל השילג !!!שדח 18/05
הסינכ ןוקייא םע תוחורו םילג תויזחתל שדח דומע 25/03
שדח טמרופב ימיה ףוצמה 16/03
תטטושמה המלצמב תושדח תונומת 20/02
שדח טמרופב תטטושמה המלצמה 10/01
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
תוחור תיזחת 10/11
םילג תיזחת 08/11
לארשיל םיגלש תיזחת04/11
ףסונ לדומ םילג תיזחת04/09
תומיהדמ תונומת13/07
ץוקר בינ תאמ הבתכ - תשרב השילג יקחשמ09/07
הילצרה הנירמ - ימורדה חזמב השדח המלצמ 17/6
יאקירמאה יצה תיזחתב שומישל רבסה17/06
ירלולסל םינוקייא28/05
!! תירלולסה תכרעמה רתא ןכדוע30/04
דרובונסה תורחתמ םימוליצ21/04
םימגאו םימי רקח לש םילג תיזחת21/04
דנלרובצלזב יקס תגיגח15/4
תוחור תיזחת08/04
גלש לותח םע דרובונס13/02
ןומרחב םלצמ פור ינד13/02
םילג הבוג יוזיחל ףסונ לדומ 12/02
2003 תנשל לפשו תואג תיזחת 04/02
!!! םי תודשב השדח המלצמ 02/02
ילש הירוטסיהה :ןתיא 26/01
פור ינד םע תיזחתה 23/01
!!! אלמ יח רודישל תרבוע ירטנאקה תמלצמ 16/01
יאקירמאה יצה לדומל רבסה 16/01
רודבלס לאב םילג תשילג 15/1
! "רתאב ימ" תנכותב תועדוהה תחילש ןפוא תא ונרפיש 14/01
Duckdive עצבל ךיא 13/01
רודקב ףוחב - הפיחב השדח המלצמ 07/01
0תומלצמה תנרקה תכרעמ תא תיתועמשמ ונרפיש 6/01
םישלוג יבכר לש הירוטסיהה 2/01
0ץראב ריוא גזמ תונחתל תוירושיק ופסונו ריוא גזמ דומע ןכדוע 2/01
2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003
!ירלולסל רשי םימי 4 ל םילג תויזחת 22/9
ירטנאקה ףוחב השדח המלצמ4/9
תפרצ לע הבתכה הנכדוע21/7
!בחר ספב םישדח םינכת 9/6
!סרימ ללוכ תותשרה לכב תדבוע sms-ה תכרעמ 30/5
2002 ימלועה בבסה ASP תויורחת 10/04
הירטסוא - לוריטב יקס תגיגח 09/04
!ירוקמה םוקימבו לודגב תרזוח ןוטליה תמלצמ 27/3
םלועב םירתאה לכל םיגלש תיזחת 17/02
בחר ספב םינכת 13/02
!!אלמ ךרואב םילויטו השילג יטרס, בחר ספב םינכת בורקב 11/02
ןוכיתה םיל יאקירמאה יצה ךירדמ 05/02
הינש די דויצ םורופ 04/02
ףרס טייקו חור תשילגל שדח םורופ 30/01
ןונבלב יקס ירתא 27/01
!יאקירמאה יצה םגו תרזוח םילגה תיזחת 23/01
לפשו תואג תיזחת הנכדוע 23/01
2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002
לארשיל םיגלש תיזחת הנכדוע 30/12
שדח ריוא גזמ םורופ 20/11
השדח םימורופ תכרעמ 18/11
SMS-ב תוחורו םילג תוערתה תנמזה ספוט 28/10
םילג הבוג יוזיחל תינשדח הנכות 22/10
ולגיא תונבל ךיא 22/10
לודגב תרזוח םילגה תיזחת 7/10
ןוכיתה םיל םילג תיזחת 13/9
םיבידלמב ישופיהול יאהמ תושדח תונומת 4/9
ירטנאקה ףוחב השדח המלצמ !!!בורקב 21/8
לודגה יעיבר םוי טרסהמ ןוטרסו תוניגנמ 06/8
ןוכיתה םיל םיפוצמ ינותנ 30/7
תפרצ לע הבתכב תושדח תומלצמ 25/7
עבטה תנגהל הרבחה ףותישב םקרשי - םיפוח טקייורפ 19/7
תפרצ לע הבתכה הנכדוע 17/7
יקלטיאה למנהמ םינותנ 12/7
םיבידלמה רתאב השילגה תודוקנ ונכדוע 04/7
היבילובב יקס 19/4
Alpe d'huez - ב יקס 4/4
בינגמ השילג קחשמ 21/3
אלמ יח רודישב הילצרהב הנירמב המלצמה 23/2
ןומרחב השדח ריוא גזמ תנחת 11/2
רתאבש רשקה תכרעמל השדח אסרג  5/2
שדח רודיש טמרופ  31/1
תנכדועמ לפשו תואג תיזחת 17/1
ףירנטמ יח רודיש 14/1
הילצרהב הנירמב השדח המלצמ 6/1
2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001
לארשיל םיגלש תיזחת 23/12
םימי 5-ל םיה בצמל יאקירמאה יצה תיזחת 1/12
ןוירוג-ןב הפועתה הדשמ יח רודשב ריוא גזמ 1/11
תומיהדמ הלילצ תובתכ 18/9
םקרשי תווצ תאמ הבתכ - ףחס ימרז 1/8
!!!יח רודישב רתאב םישלוגה לכ ןיב רשק תכרעמ רתאב ונקתה 19/7
םקרשי תווצ תאמ הבתכ "תפרצב םילג תשילג"12/7
תוצופנ תובושתו תולאשל ICON ונפסוה 22/6
םיהדמ עצבמב הלילצ יסרוק21/6
!!! 50%ב הרפוש רתאה לש היילעה תוריהמ 21/6
!!! 29k קר וישכע םוירניפלוד ףוחב םקרשי לש ריואה גזמ תנחת 19/6
טיישב םלוע ףולא רדנלדירפ ןתיא תייחנהב טיישה םורופ15/6
תוירושיק דומעב הלילצ תוירושיק 18/5
? O'neill ישלוג תא ריכהל םיצור 11/5
2000 תנשל לפשו תואג תיזחת 9/5
רחמל תיזחת ןאכ אוצמל ולכות םוי ידמ 6/5
Oneill תוסחב םילג תשילגב לארשי תופילאמ םימשרו תונומת 30/4
טיישב רעונל לארשי תופילא תואצות 30/4
םלועהמ תומלצמל תוירושיק 25/4
ןרמטקה טויש תואצות 20/4
...דועו תונומתה לכ !םכלש טולייפ םלאפב םקרשי !!שדח 24/3
...ובהאתש םיוקמ שדחמ ובצוע םירודישה תנוכתמו רתאה בוציע 24/3
לועפל הרזח הפיחב המלצמה 21/3
תעכ הב ופצ .הילרטסואמ רישי רודישב 2000 ורפ גנובליב תורחת החתפנ 9/3
םקרשי לש חותפה זרכמב םיהדמ ריחמב הלילצ יסרוק 24/2
ןומרחה רתא תוסחב !לארשיל םיעיגמ דרובונסב םלועה יפולא 2/20
!הנוגל תוסחב עיגמ םלועה יפולאמ דחא !!!הפיחר ינשלג 16/2
.יח רודיש דומעב !יאני תיב ףוחב השדח המלצמ !שדח ! שדח 15/2
ןותחת ןומרח תמלצמב דרובונסה תורחת יעטק 11/2
ןומרחה רתאב SWATCH-ו O'NEILL לש ילארשיה דרובונסה לביטספ 3/2
ריוא גזמ דומעב תובר תוירושיק ונפסוה 22/1
אקסולג ידע תאמ הבתכ -ל"וחל העיסנל םילג ןשלג תריחב 20/1
תיזג יבג לצא 2 ץורעב םויה םקרשי רתא 19/1
!דעלט הפקב 2 ץורעב רקובה םקרשי רתא 18/1
!!! מ"ס 80-120 גלשה הבוג ! רחמ חתפי ןומרחה רתא 6/1
! םיה לע הרכשהל המיהדמ הריד 13/12
! תימשר חתפנ תינקינימודה הקילבופרל השילגה לויט רתא 9/12
WWW.SNOW.CO.IL תבותכב גלשה רתא תא חתופ םקרשי רתא 1/11
! דחא רפסמ תומלצמה רתאל םקרשיב רחוב DAILY MAIL ילגנאה ןותיעה 25/10
! םורופה תא שדחמ חתופ םקרשי רתא 19/10
! םורופ חתופ םקרשי רתא 8/10
הלילצל תילארשיה תודחאתהה רתאב םורופו תושדח םינפ 7/10
...גלש היהיש קר !!! ןוילעה לבכרב ןומרחה רתאב השדח המלצמ 1/10
ס"מהוח 'א םויב םיסרפה רותע הלילצה גנינפהל ונוכיה 17/9
!הלילצל תילארשיה תודחאתהה םעטמ "ןואלופנ לש ןומטמה"
!םילועמ השילג יאנת, רישי רודישב תפרצב טלגנאמ תינעוצקמה השילגה תורחת 5/9
sabotaj לש תוטלקה תלרגהב םיכוזה תומש ומסרופ 2/9
דרובונסו דרובטייקס השילג לש םירישי םירודיש ץורע תחתופ גנובליב 23/8
"גנובליב" דומעב ןגיא קול םילגה שלוג לש םינמזה חול 11/8
!תרדהנ איהו הילצרהב הנירמב המלצמה תא םייחל ונרזחה ףוס ףוס 30/7
!ןאכ וצחל םיטרפל .םקרשי רתאב םישלוגל תידעליב הלרגה תכרוע גנובליב 29/7
! םקרשי זרכמב קיחצמ ריחמב םילג ינשלגו חור ינשלג 16/7
! םקרשי זרכמב קיחצמ ריחמב םילג ינשלג 7/7
הבר המצוע תלעב המלצמב הפלחוה הפיחב המלצמה 28/6
24 ךשמב יתימא יח רודישב תרדשמ איהו הרבעוה םילג תבב המלצמה 21/6
(םכלש רוביחב יולת) תוינש 1-3 ידמ תפלחתמ ואדיוב הנומתה !!תועש      
ח"ש 1225 ריחמב םולש םעונו ןנור דעלא םה זרכמב םיכוזה 15/6
ח"ש 1225 עגרכ ריחמה םילג ינשלג ובו םקרשי זרכמ רגסי 21:00-ב םויה 15/6
םקרשי תווצ לש הבתכ - "םילג םירבשנ ךיא" 13/6
ברעב 8 העשהמ לחה ףירה תמלצמב םיניפלודה ףירב הנותח םויה 13/6
! םקרשי זרכמב קיחצמ ריחמב םילג ינשלג 8/6
םקרשי לש זרכמב קר תומיהדמ טרופסו השילג יפקשמ 2/6
"ןשקאטנ" לש תיבמופה הריכמב קיחצמ ריחמב םילג ינשלג 29/5
!!!םיבידלמה םייאב םילג תשילג לויט 29/5
.ואדיוה ידומע תא וסנ !!!10 יפ הרפוש םייחה םירודישה לש הניעטה תוריהמ 3/5
.םכיתועצה ושיגה אנא ןוכילהו תסו ץחל הבור ובו םקרשי זרכמ רגסי בורקב 26/4
?תוארל םיצור .םיניפלודה ףיר תמלצמב שמתשמ פור ינד 10/4
א"סא תופילא לע בתוכ חור תשילגב לארשי תרחבנ ןמאמ דרא רימע 10/4
.ימי טרופסבש חור תשילג דומעב     
!הרפוש הנומתה תוכיאו תנקותמ םילג תבב המלצמה 2/4
!!!תשרב םיבוטה תומלצמה ירתא 10-מ דחאל רחבנ םקרשי רתא 24/3
תורישי זופתב שפחל ולכות התעמ !זופתו םקרשי ןיב הלועפ ףותיש 23/3
."יח רודיש" דומעב שופיחה תבית תא ואצמת .םקרשי רתא ךותמ     
!גלש תדרל לחה ןומרחב 21/3
תוחורו םי דומעב !תועש 24-ל ריוא גזמ ינותנ 10/3
!םקרשי זרכמב קר םימיהדמ םיריחמב ןוכילהו ץחל הבור ,תסו 2/3
("טומיזא"ל הדות) ימי טרופסבש "תוטכי" רודמב השדח הבתכ 28/2
!םקרשי לש ןומרחה תמלצמ תא םיגיצמ ךורב םחנמו פור ינד 22/2
!תליאב םיניפלודה ףירב הנקתוה םלועב הנושארה תימי-תתה המלצמה 8/2
"ןורשה-לע" לש טנרטניאה רודמ תא ךורעל הנומ םקרשי תווצ 8/2
.תנקותמ םילג תבב המלצמה 1/2
.םילג תבמ רודיש תינמז ןיא הפיחב קזב יווקב הלקת בקע 30/1
?אורקל םיצור !םקרשי לע בתוכ יקסבוחוא לג 23/1
?תוארל םיצור ןומרחה תמלצמב שמתשמ פור ינד 19/1
!םקרשי ןוינקבש שדחה םקרשי זרכמב הלילצ יסרוק 10-ו דרובונסל דויצ 15/1/99
!תרכזמל הנומתב ןושארה םקרשי זרכמב םיכוזה 15/1/99
!הלילצל תילארשיה תודחאתהה לש ימשרה רתאל רחבנ םקרשי רתא 1/1/99
.םקרשי ןוינקב םסרפתמ זרכמה !םקרשי זרכמב םיכוזה ומסרופ 1/1/99
1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999
?אורקל םיצור ןומרחה תמלצמ לע בתוכ בירעמ 31/12
םקרשי לע בתוכ רעונל בירעמ 31/12
"תוחורו םי" דומעב !!!םוירניפלודה ףוחב םקרשי לש ריואה גזמ תנחת החתפנ 29/12
?אורקל םיצור .ןומרחה תמלצמ לע חוודמ תונורחא תועידי 28/12
!!!2 ץורעב תיזחתב םקרשי תומלצמב שמתשמ פור ינד 24/12
!הלועמ תוכיאהו הפלחוה ךורב לתב המלצמה 23/12
!ןומרחה רתאב תדרל לחה ןושאר גלש 21/12
.תרדהנ טושפ הנומתהו !!! תדבוע םוירניפלודה ףוחב המלצמה 17/12
?תוארל םיצור ...שדח טלש שי ןומרחה רהב 11/12
!ביבא-לתב םוירניפלודה ףוחב השדח המלצמ םקרשיב בורקב 9/12
."יח רודיש" דומעב םשרהל םקרשיל ומשרנ םרטש הלא לכל םיריכזמ ונא 8/12
זרכמב קר םימיהדמ החיתפ יריחמב ףרסרטניא ןשלגו השילג תפילח 30/11
.םקרשי ןוינקב זרכמה רתאב ורקב !!םקרשי לש      
?ץיצהל םיצור !םקרשי לע קנע תבתכ "ןורשה לע"ב רחמ 26/11
!םקרשי ןוינקב קר םימיהדמ םיריחמב יקס ילויט 25/11
םקרשי ןוינקב - סרוט ריפוא ףותישב םקרשי לש תועיסנה רתא 23/11
.םכרובע דחוימב םילוז םיריחמב םירצומ רחבמ !!! םקרשי ןוינק חתפנ 22/11
!ןומרחה תמלצמ לע בתוכ בירעמ 19/11
תליאב םיניפלודה ףירב !!!םלועב הנושארה תימי-תתה המלצמה םקרשיב בורקב 19/11
.ימי טרופסבש חורה תשילג דומעב יאווהב השילג לע בתוכ ינולא ןרע 14/11
...גלשל וללפתה , יחה רודישה ידומעב !!!תדבוע ןומרחב המלצמה13/11
?אורקל םיצור םקרשי לע בתוכ "וישכע טנרטניא" 7.11
...ףרוחב םג םכתא .םקרשיב בורקב !!! יח רודישב ןומרחה רתא 3/11
עדימ ינורטקלא ראודב ולבקו "םקרשי" ישמתשמ ןודעומל םניח ומשרה 29/10
."יח רודיש" דומעב המשרהה .םיהו רתאה יבגל םינוכדעו
.םורדהו דודשא רוזאלו ןופצהו הפיח רוזאל "תוחורו םי" 29/10
.הניעטה ןמזב יתועמשמ רופישו רתאל הלק "םינפ תחיתמ" 25/10
.ימיה טרופסה דומעב !!! הלילצל תילארשיה תודחאתהה ןואטב-"הלילצ"25/9
?אורקל םיצור !!!הנשה רתאל םקרשיב רחוב פור ינד 17/9
!המיהדמ הנומתהו , םלענ םתכה , הפלחוה םילג-תבב המלצמה 15/9
.יחה רודישה ידומעב !!!הפיחב םילג תב ףוחב השדח המלצמ 11/9
.יחה רודישה ידומעב !!!ביבא-לתב הנירמה ףוחב השדח המלצמ 10/9
הפיחב םילג תבו ביבא לת הנירמ ףוח !!יח רודישב תושדח תומלצמ 2 בורקב 9/9
ריואה גזמ דומעב ! םורדה רוזאל םינכדועמ םי ינותנ 3/9
2 דומעל רבע ואדיוה דומע םישלוגה תשקבל 3/9
.םימגאו םימי רקחל ןוכמהמ לילג הלב ר"ד תוחורו םי רודמב תוזודמה בצמ 24/8
."הלילצ" לש 15 ןוילג ךותמ תונומת "הרקנה שארב הלילצ"6/8
תוחורו םי דומעב תיעובש תוזודמ תיזחת 1/8
.ימיה טרופסה ידומעב !ןרמטקה דומע 31/7
www.netking.com   גניקטנב םויה תצלמה םקרשי רתא 30/7
?אורקל םיצור .םקרשי רתא לע בתוכ בירעמ 29/7
."תוחורו םי" לע ושיקה אנא !! תוחורהו םיה בצמ לע תמא ןמז ינותנ 26/7
?אורקל םיצור .םקרשי רתא לע םיבתוכ תונורחא תועידי 23/7
.םכתעד המ ונל ובתיכ השדעה לש תפסונ הפלחהל הלקתה ונלצינ !רזח למשחה 22/7
. רצק ןמזל ונירודיש וקספוה תיללכ למשח תקספה לשב 22/7
.רתוי הבר המצוע תלעב השדעב הפלחוה המלצמה תשדע 21/7
.ריואה גזמ דומעב ! ןופצה רוזאל םינכדועמ םי ינותנ 20/7
!המצוע תבר השדעל המלצמה תשדע ףלחות בורקב 19/7
!תוחורהו םיה בצמ לש תמא ןמזב עדימ איבנ רתאב בורקב 18/7