ץראב ריוא גזמ תונחת

תוינכדע ריוא גזמ תופמו ןיוול תונומת