תועדוה תחילשל תוארוהירלולסהמ sms תועדוה
!! יארשא סיטרכ ילב sms-ב תוערתהל םושירו םינותנ תכישמ !!!שדח
! ימעפ דח םולשתב ...דימתל םקרשי רתאב םוסרפ !!שדח
!!! ץראה יקלח לכל sms-ל םידוק
!! קוצה ףוח לע ןירדנמ תיבב המיהדמ רדח תריד ! הרכשהל
םייקסע םיסנכל םאתומה טפול וירדנמ םיסנכ םלוא
 

ןומרחה רתא
ןומרחב גלשה בצמ המ
ןותחת לבכר תמלצמ
ןוילע לבכר תמלצמ

תויזחתה דומע

םקרשי לש גלשה רתא

יקסה תכורעת

דרובונסב לארשי תרחבנ
םירוטסיה םיגשיהל העיגמ


םימוליצ
דרובונסה תורחתמ


ריבס ימע
ד"ועו גלש


רהז ידד
ןומרחב שלוג


ןונבלב יקס ירתא

היבילובב יקס

alpedhuez ב יקס


םילויטה ירתאב ורקב
םקרשי תווצ לש
םיבידלמה םייאל
תינקינימודה הקילבופרל
רודבלס לא

תויזחתה דומע

ריואה גזמ דומע

ימ תוכיא
הצחרה

תינשדח הנכות
םילג הבוג יוזיחל

WindAlert

רשי חורה בצמ
םכלש ירלולסל

ןמדירפ יתמ
חור תשילג ירועש
השילג ינופיפעו!טולייפ םלאפב םקרשי


!םקרשי רתאב םוסרפ
ןאכ וצחל עדימל


םיהדמ םוי
ייב סירפ'גב


ןיילק ינוי
םיבידלמב שלוג


תומיהדמ תונומת
םיבידלמהמ


תומיהדמ תונומת

ילש הירוטסיהה :ןתיא

רודבלס לא

עצבל ךיא
Duckdive


לש הירוטסיהה
םישלוג יבכר


תונושארה םינשה
ליחתה לכה ךיא
תוירוטסיה תונומת


בינגמ השילג קחשמ

םלועב הובגה לגה

הפמרל תוינכות
דרובטייקסל


דרובטייקס קחשמ

ךירדמ
יאקירמאה יצה
ןוכיתה םיל

םלועהמ תומלצמ


הלילצ תוירושיק
תוירושיק דומעב

הלילצ תובתכ
תומיהדמ


ינודעומל ומשרה
םקרשי לש םירבחה

Copyright © 1998 - 2013
1998 - 2013 © תורומש תויוכזה לכ