יקסבה ףוחה תפרצ

יללכ
בורק תאצמנה Hendaye דעו Cavaliers-מ ערתשמה הז רוזא
.הפוריא לכב םילגה תשילג הלחה וב םוקמל בשחנ ידרפסה לובגל
םצעב וב אוצמל ןתינו השילג תוברתבו םיבר םיפוחב רישע רוזאה
BEACH BREAK-ו םיפירב הלכו POINT BREAK-ב לחה םילגה יגוס לכ תא
ןמקה ףג, ןרק םוט תמגוד םהייחמ תובר םינש ןאכ וליב םיבר םישלוג
.דועו לוק סירומ וימולותרב טיבר
רוקיבה תא ריכזנו) המוצע הניה רוזיאב השילגה תמר לע םהלש העפשהה
(...ול התיהש העפשההו ץראב ןוסמות ןוש לש
םע תגשגשמ איה זאמו 1968 תנשב ןאכ הלחה תיתורחת םילג תשילג
הפוריא לכ לש םילגה תשילג תריבל תבשחנ BIARRITZ .תובר תויורחת
ןאכ תזכורמ השילגה תיישעת םגש אלפ אל ןכלו יקסבה ףוחה לש יאדוו
.דועו QUICKSILVER ומכ תורבח םע
בלשמו השילג לויטל רתויב םיבוטה םירוזאהמ דחא אוה יקסבה ףוחה
.םילועמ םילג םגו הרבח ייח םג


תוירושיק

ץיראיב הפועתה הדש

םיכרד תופמ

תובכר

ימשרה רתאהanglet

השילג ןודעומ

תיתפרצב תיזחת


תומלצמ

ANGLET

BIARRITZ

LACANAU

Hossegor

LA BARRE
םילגה רבוש תא וכיראה 1973בש רחאל ךא הלועמ לג ןאכ היה רבעב
םירבושלו תונירמל תרכינ המוד העפשה) .םוקמב רבשהל לגה לדח
(ץראב ונבנש

LES CAVALIERS
םירבשנש תורוניצו םילועמ םילג םע LA BARRE-ל תימורד ףוח תעוצר
ףוח ןיבו םילגה לומ שממ םיבר הינח ירוזיא שי .לאמשל םגו ןימיל םג
.ןהמ רוחבל ןתינש תובר תוריבש שי ANGLET דעו הז
LES DUNES ,L'OCEAN ,LA MADRAGUE:ןה ןהבש תוירלופופהש
LA PISCINE-ו LES CORSAIRES, MARINELlA ,LES SABLES D'OR


ANGLET
רפסמ .דאמ םייתוכיא םיפוחו םע םילועמ םילג לש רוזא
המדאה ןדס תאו ףוחה תא םיבציימ םייכנא םילג ירבוש
.תורוניצ םע םיבוט םילג םיחיטבמו
3-ל םג עיגהל םילוכיו תואגה יצחב רקיעב םיבוט םילגה
.םילגה לומ הינח רוזא שי !רטמ
.ןייוצמ םייוליב רוזא םג אוה הז רוזאBIARRITZ
םידבועה םיפוח רפסמ הבו הפוריא לכ לש השילגה תריב
רשאמ םיקזח תוחפ םילגה .לפשלו תואגל םאתהב תרחא
.GUETHARY וא ANGLET
.הלועמ םייוליב זכרמ הווהמ ךא הרקי ריע איה ריעה

BIDART
תווהל לוכי דבוע אוהשכש םיער אל םילג םיע ףוח
בוט ףוחה .םיאלמה BIARRITZ יפוחל הביטנרטלא
.םירוזפ םיעלסמ רהזהל שיו 6 FEET דע

GUETHARY
!רטמ 3 לש קנע ילג םע SUNSET-ל תיתפרצה הבושתה
םגו ןימיל םג רבשנ אוהו תפרצב השילגה הלחה הז ףוחב
.תיעלס תיעקרק לעמ הנימי רבשנ רתוי יתוכיאה לגה רשאכ לאמשל
.תורבחתמ תוריבשה ינששכ !רטמ 400 לש קחרמל םילג סופתל ןתינ
ףוחהמ טבמב לגה הבוג .הז ףוחב תיטירק העפשה לפשו תואגל
.םכלש הכרעהל !רטמ ףיסוהל ךירצו העטמ דאמLES ALCYONS
תיעלס תיעקרק לע תרבשנה הלועמ תילאמש הניפ
םישלוגל קר המיאתמש השק החיקלל תמרוגה הכומנ
םיאתמו GUETHARYל תימורד תצק אצמנ ףוחה םיסונמ
15 FEET-ל דע םיהובג םילג טולקל לוכי ףוחה .תואג יצחל
! השילג ילענ שובלל הבוח
AVALANCHE ארקנש םיעגושמל ףוח םג שי םוקמב
ךירצו םי בלב םירבשנה רטמ 7 דע םילג םירבשנ ובו
.תוקד 20-30 כ םהילע רותחל

LAFITENIA
הובג םיהשכ קר רבשנש רתויב םיבוטה םיפוחה דחא והז
רצוי אוהש ךכ המינפ סנכנו םירה ינש ןיב םקוממ ףוחה .דאמ
היעב ןיא.תיעלס עקרק לע תרבשנה המיהדמ תינמי הריבש
ןתינו ןימי דצל דומצ קר רבשנ לגה ןכש לגה לא רותחל
!!!ץלמומ .תולקב ופקעלST JEAN DE LUZ
םיו לפשב קר תודבועה תולועמ תוריבש יתש ובו לודג ץרפמ
איהו למנל תינופצה הסינכב איה הנושארה הריבשה .הובג
תארקנ הינשה .ןימיל הפידע ךא םינוויכה ינשל תרבשנ
תינופצה הסינכב תאצמנה תינמי הריבש איהו ST BARBE
.ץרפמל
HENDAYE
MUNDAKA-מ העיסנ העש) ידרפסה לובגה ינפל ןורחאה ףוחה והז
.הקידב הווש ןכלו תוחורמ ןגומ ףוחה (...תרחא הבתכב ךכ לע ךא