ונלש םיתרשה לע השדח םימורופ תכרעמל םירבוע ונא
םכתויחונל .םישדחה םימורופל סינכהל שי םישדח םיאשונ
ךא תמדוקה םימורופה תכרעמ תא ונראשה רבעמה תפוקתלו
.השדחה תכרעמב שמתשהל רובעל םכשקבנ


םישדחה םימורופה

םקרשי םורופ

הלילצ םורופ

גלשה  םורופ

טיישה  םורופ

ריואה גזמ םורופ


םימדוקה םימורופה

םקרשי םורופ

הלילצ םורופ

גלשה  םורופ

טיישה  םורופ