תועדוה תחילשל תוארוהירלולסהמ sms תועדוה

השדחה םימורופה תכרעמל
הנשיה םימורופה תכרעמל

שדחה םורופל המשרה תויעבל ןורתפ

תויגוע
:ל וסנכ ןפדפדב
tools >> internet options >> privacy
.ורשאו תיתחתל דע החטבאה תמר תא ודירוה
החטבאה תמר תא וריזחהו תינש וסנכ ןכמ רחאלו ,םורופל ומשרה תעכ
.םדוקמ התייה איהש יפכ

החטבא דוק
לאמשל ןימימ דוקה תא דילקהל שקבתמ החטבאה דוקב האיגש תעדוה לבקמש ימ
.ןימיל לאמשמ םוקמב