תובושתו תולאש

? תומלצמה לש ןוכדעה בצק והמ .1
? םיאלמ םי ינותנ רתאב לבקל ןתינ םאה .2
? ףוחה תברקב םילגה הבוג והמ עדוי ינא ךיא .3
? ףוחה תברקב תוחור ינותנ ךירצ ינא םאו .4
? רתאב םישלוגה ןיב רשקה תכרעמב םישמתשמ ךיא .5
? SMS-ה תורש ךמות תותשר הזיאב .6
? SMS-ה תורש דבוע ךיא .7
? SMS-ה תורש הלוע המכ .8
? sms-ה תעדוה תיארנ ךיא .9
שדחה םורופל המשרהב תויעב .10
JAVA תפש .11
ירלולסל םילג תיזחת .12

 
? תומלצמה לש ןוכדעה בצק והמ .1

6:00-17:00 תועשה ןיב העש ידמ תונכדעתמ תומלצמה בור
ךכ תוינש 20-כ וכרואש ןוטרסכ תונומתה תא םינכדעמ ונא
.ליטס תנומתכ קר אלו העונתב םיה תא תוארל היהי ןתינש
רודישב תועש 24 תרדשמ ירטנאקב המלצמה
.אלמ יח

 
? םיאלמ םי ינותנ רתאב לבקל ןתינ םאה .2
ימואלה ןוכמה לש ימיה ףוצמל רבוחמ םקרשי רתא
הרדחב םחפה למנ הצקב אצמנה םימגאו םימי רקחל
.םי בלב מ"ק 2-כ ונייהד
הפיח דעו דודשאמ םינוכנ קפסמ ףוצמהש םינותנה
הבוג העש ךיראת :םיאבה םינותנה תא קפסמ ףוצמה
ןוויכ ,חורה תמצע ,ילמיסקמ םילג הבוג ,עצוממ םילג
העש ידמ םינכדעתמ ףוצמה ינותנ .ירטמורב ץחלו חורה
יפוצמל רבוחמ םקרשי רתא ףסונב .הממיב תועש 24
םג דומלל ןתינ ולא םיפוצממ .דודשאבו הפיחב ןוינכטה
.תועש 4 ידמ םינכדעתמ םיפוצמה ינותנ .םילגה ןוויכ לע

 
? ףוחה תברקב םילגה הבוג והמ עדוי ינא ךיא .3
הבוג ךכש ןויכו םי בלל םינוכנ םיימיה םיפוצמה ינותנ
לגה הבוגמ הברהב הובג םיפוצמה תאירק י"פע םילגה
םאתהב םינתשמ ףוחה תברקב םינותנה .ףוחה תברקב
תא דמלי דחא לכש ץלמומ ןכלו םיה תיעקרק הנבמל
זא עבצא ללכ שפחמש ימ .ולש ףוחל םיאתמה סחיה
.60% X ילמיסקמה לגה הבוג היהי בוט ןדמוא
םיב רטמ 3 לש לג ןכתי םאה םילאושש םכמ אלא
כ"דב ויהי הלאכ םילג ךא ןכ איה הבושתה ןוכיתה
.ףוחה תברקב אלו םי בלב

 
? ףוחה תברקב תוחור ינותנ ךירצ ינא םאו .4
תכרעממ רשי ירלולסב ןהו רתאב ןה תוחור ינותנ בלקל ןתינ
."זכרמהו ביבא לת" לע וצחלו "תוחורו םי"-ל וסנכ .םקרשי

 
? רתאב םישלוגה ןיב רשקה תכרעמב םישמתשמ ךיא .5
טפוסווקא הנכותה תיב לש הנכות רתאב ןיקתה םקרשי רתא
הזל הז חולשל ןמז ותואב רתאב םישלוגה לכל תרשפאמה
ילבמ תאז לכו רתאב השילגה ידכ ךות תוצרפתמ תועדוה
!!!איהשלכ הנכות דירוהל וכרטצתש
לע הציחל ."רתאב ימ" ארקנה ןצחל ואצמת לאמש דצמ
!תעכ רתאב םיאצמנה לכ תמישר תא חתפת הז ןצחל
לע הלופכ הקלקה י"ע תעצבתמ תצרפתמ העדוה תחילש
.תועדוה חולשמ ןולח חתפי זאו שמתשמ םש
ומכ םיטרפ ןכדעל םכל רשפאת INFO ןצחל לע הציחל
EMAIL-ה הדש תא ואלמת םע קר ,דועו החפשמו םש EMAIL
. תכרעמה תועצמאב ינורטקלא ראוד רתאב םישלוגמ לבקל ולכות

 
? SMS-ה תורש ךמות תותשר הזיאב .6
!תוירלולסה תותשרה לכב לעופ תורשה
.תשרה ייניפאמל םאתהב תשרל תשרמ הנוש םישמתשמ ונא אב היגולונכטה

 
? SMS-ה תורש דבוע ךיא .7
םילגה ינותנ לש תפטוש הקידב י"ע יטמוטוא ןפואב תלעפומ תכרעמה
ףס רבוע חור תוריהמ וא םילג הבוג ומכ םיוסמ ןותנש עגרב .תוחורהו
.םייונמה לכל טסקט תעדוה יטמוטוא ןפואב תכרעמה חלשת עבקנש
הז ףסל ומשרנש
 
? SMS-ה תורש הלוע המכ .8
:טרופמכ םולשתב ונה תורשה
מ"עמ ללוכ שדוחל ח"ש 15- םילג יונמ
מ"עמ ללוכ שדוחל ח"ש 15- חור יונמ
מ"עמ ללוכ שדוחל ח"ש 20- בלושמ יונמ
מ"עמ ללוכ גא 30 ב ובייוחת העדוה לכ ןיגב

 
? sms-ה תעדוה תיארנ ךיא .8
:ךכ תיארנ sms-ה תעדוה

--------------------
       isracam
waves - 50 cm
wind - 12 knots
winddir - wnw
baro - 1014
barodir - 0.8
temp - 23.7
--------------------

חורה ישלוג םג ולבקי ותואו העדוהה לש עובקה טמרופה והז
.םילגה ישלוג םגו
וא םילגה !העדוהה תחילש תא ליעפמש המ אוה םהינב לדבהה
םכתא ןיינעמש ןותנל רשק אללש אוה וז הטישב ןורתיה .חורה
!םיה ינותנ לכ תא םכל םינתונ ונא

 
שדחה םורופל המשרהב תויעב .10
תויגוע
:ל וסנכ ןפדפדב
tools
internet options
privacy
.ורשאו תיתחתל דע החטבאה תמר תא ודירוה
החטבאה תמר תא וריזחהו תינש וסנכ ןכמ רחאלו ,םורופל ומשרה תעכ
.םדוקמ התייה איהש יפכ

החטבא דוק
לאמשל ןימימ דוקה תא דילקהל שקבתמ החטבאה דוקב האיגש תעדוה לבקמש ימ
.ןימיל לאמשמ םוקמב

 
JAVA תפש .10
ןה וז הפשב בחרנ שומיש השוע םקרשי רתא
גזמ תונכותב ןה ,תומלצמב הייפצה תונכותב
.רתאב ימ תנכותב ןהו ,ריוא
ןיקתהלו דירוהל שי ןיאש ימל
:הזה קנילב ןאס תרבח רתאמ
!ןאכ וצחל JAVA תנקתהו תדרוהל
 
ירלולסל םילג תיזחת .12
:ךכ תיארנ sms-ה תעדוה

--------------------
Isracam
Wave Forecast
today 0-15cm
(24H) 0-15cm
(48H) 30-50cm
(72H) 30-50cm
--------------------

ונכרעש תוקידבבו םימי 4 ל הנה תיזחתה
.רתויב הנימאכ התלגתה
:טרופמכ םולשתב ונה תורשה
שדוחל ח"ש 8:ליגר תורש
שדוחל ח"ש 5:תוערתה יונמ לעבל תורש
11-12 תועשה ןיב םוי ידמ תחלשנ תיזחתה