אקסולג ידע תאמ -ל"וחל העיסנל םילג ןשלג תריחבהריבשה הנבמב םינוש תינקינמודה הקילבופרב םילגה
םינשלגה ןרצי םע יתבשי יתעיסנ ינפל .םתמצועבו םהלש
יל תונבל וילע םינשלג ולייא בושחל וניסנו ילש
םיינש .רתויב הבוטה הרוצב יתוא ותרשי םהש תנמ לע
דחא םיהז ,םירצק ויה הסומ ילש shaperה יל ןיכהש םינשלגהמ
תריבש לש הרקמב ינשה תא דחאה ףילחהל ויה םירומאו ינשל
בנז םע רתוי ךורא היה ישילשה ןשלגה .םינשלגה דחא
.םיקזחו םיהובג םילגהו הדימב יתוא שמשל היה רומאו רצ


.בחר בנז הנבמ ילעב ויה םירצקה םינשלגה
.ןשלגה תא בבוסל תורשפאה לע לקמש
היה ןתינ יידמל קזח לג לע רבודמש רחאמ
ךכבו ןשלגה יבועב תצק דירוהל
rocker ה .רתוי קיודמו ימאניד ןשלג רוציל
תנמ לע הלעמו ינוניב ןשלגה לש ןוילעה

םוטרחהש ילבמ םיינוציק םינורמת רשפאל
לש rocker ה .םימה ךותל סנכי ןשלגה לש
ןשלגה תא בבוסל תלוכיהש ךכ הנוש אל בנזה
.הלקו הטושפ תראשנ
ףיסומש הנבמ double concave תלעב ןשלגה ןטב
ןטבב אלכנש ריוא תועצמאב תאזו ןשלגה תוריהמל
ינפ לע רתוי בוט קילחהל ןשלגל רשפאמו ןשלגה
.םימה

ידכ רצ בנז ילש shaperה ןיכה רתוי ךוראה ןשלגל
םג לגה לע רתוי הבוט הזיחא ול רשפאתתש
רבודמו רחאמ .לודגו דואמ קזח לגב רבודמ םא
ןומה םע ,ףוחהמ דואמ קוחר םירבשנש םילגב
רתוי םע ןשלג יל בצוע םהינפ לע םימ
רתוי הלודג הפיצ היהתש תנמ לע ליגרהמ יבוע
הריבשה תדוקנל הריתחבו םילגה תסיפתב רוזעתש
ידכ רתוי תולודג רבודמה ןשלגה תוברח .הקוחרה
הדבוע תיסחי חוטש rocker-הו לגה לע הזיחאל ףיסוהל
ןשלגה ןטב .תוריהמ רובצל ןשלגה תלוכיל תמרותש
םע שלוגהש רתוי ילארטינ ןשלג רצונ ךכבו החוטש
.רתוי תישפוח הרוצב אטבתהל לוכי ןשלגה

םילג תשילגב לארשי ףולא וניה בתוכה
םוקמב הנורחאה הפוריא תופילאב םקומו
.6 רפסמ