ךיראת

העש

לג
ילמיסקמ

לג
עצוממ

ןוויכ
םילגה

םוח
םימה


!דבלב שמתשמה תוירחאב וניה םינותנב שומישה

העפשההו ףוחהמ רטמוליק 2 קחרמל םינוכנ םינותנה
.יפיצפסה ףוחה יאוותל םאתהב תינתשמ ףוחה תברקב בצמה לע


ןופצהו הפיח