םלענו ךלוה ףונ - לארשי יפוח


באשמ אוה לארשי לש ןוכיתה םיה ףוח
.רבוגו ךלוה םויא תחת יוצמה,רוסחמב
םיסופת .םיפוח לש מ"ק 190 ךותמ
אבצ תונחמ ,תיתשת ינקתמ ידי לע מ"ק 60
.רוביצה ינפב םירוגסו - היישעת יחטשו
,םירע ימוחתב םייוצמה םיפוח םה מ"ק 60 -כ
תונורחאה םינשב םייוצמה, םיינברוא םיפוח
.םימוצע חותיפ יצחל תחת
ביבא לת,הילצרה,ןולקשא) ףוחה ירעמ קלחב
יוניב תונורחאה םינשב עצוב(דועו הפיח
רשא םיימי םינבמ ונבנו םיה ףוחב יביסאמ
רוביצה תוכזב הכיפה יתלב העיגפל ומרג
:הביבסבו ףוחה ןמ תונהל

תמוח ירוחאמ םסחנ םיה לא ףונה,וסרהנ רכרוכ יקוצמ ,ומלענ םקלחבו ומצמטצה הצחר יפוח
.המסחנ ףוחה לא רוביצה לש תישפוחה השיגהו,םינבמ
אלל - םימבו ףוחה לע בר ףקיהב יוניב םיללוכה םיפסונ םיטקיורפ םימדוקמ ףוחה ירע לכ ךרואל
.ףוחה לע הנגהב תקפסמ תובשחתה אללו ,תוללוכ תוינוריע תוינכת

טעמכ םייק אל יכ הלעמ םיפוחה ךרואל םינוש םימרוג ידי לע תומדוקמה תוינכתה לולכמ תניחב
יהשלכ חותיפ תמזוימ יונפה ףוצר דחא רטמוליק
יתלב העיגפ ץראה יפוחל םרגת "ליגרכ םיקסע" לש וז המגמ ךשמת םא יכ קפס ןיא...
.ןיטולחל םלעי הז ירוביצו יעבט באשמו ,הכיפה


:םה םיירקיעה םינוכיסה

: ןאכ רבכ תונושארה "תוינונס"הו ,יביסאמ יוניב ידי לע םיה ףוח תסיפת *
.ןולקשא הנירמ ,הרדחב םיה רפכ ,ביבא לתב "ןאס דנא יס" ,הפיחב למרכה ףוח ילדגמ   
שפוח תאו רוביצל שיגנה ףוחה םוחת תא הניטקמ ףוחה ךרואל תורדגו םינבמ תינב *
.ףוחה ךרואלו לא רוביצה לש רבעמה   
הייזורא ינפמ וילע ןגמו דחוימה ויפוא תא ףוחל קינעמה ,יפוחה לוחה ןזאמב רימחמ ןוערג *
.הצחרה יפוח םוצמצלו תולוחה תועונתל הערפהל תמרוג םיימי םינבמ תמקה .היילכו    
.תקתקתמ ןמז תצצפ תניחבב םה לודגה םקלחב רשא ,םינוש תורוקממ תושק םוהיז תויעב *


הצחר יפוח