יאווה יוואמ יאב חור תשילג


דימת םילג וא חור ,ןשלג לע ךורדל הסינ םעפ יאש ימ לכל
.יאווהל עיגהל םולחה תא היה
תורבחה ,םילודגה םילגה ,םייתימאה םירבדה םירוק םש
לכ לעו םש תובשוי םישרפמו םינשלג תוחתפמו תורציימה
…השילגה תורבוחמ ךל םירכומה םימסרופמ םישלוג הארת דימת לג
עגרב ינוימד תוחפ הברה ךל הארי יאווה לע תמלחש המ לכ
,ךילע תדרויש הריוואה …ולולנוה לש הפועתה הדשב תחנתש
םיפסוותמ ביבסמ חמוצש המ לכמ קזחה קוריהו םיימשה לש עבצה
.יאווהל ,התיבה תעגה ףוס ףוסש השגרהל


השפוח ןנכתל יאדכ םייאב רוקיב לע םיבשוחש חורה ישלוגל
תורמלש ןוויכמ ,רשפא םא השולש וליפא וא םייעובש לש
.חור ילב שבייתהלו "לופיל" רשפא דימת ונלש ףנעב ,םולחה
םיינפוא לע לייטל םיבהואו םילג םג םישלוגש הלאלש תורמל
תועובש השולש םגו תויורשפא ףוס ןיא תומייק ,בכרב םתס וא
.לכה תושעל םיצור םא וקיפסי אל

ץראהמ אבש ימל ,סל'גנא-סולב ללכ ךרדב תרבוע םייאל הסיטה
לש הלודגה תוליעפה תזכרתמ וב יאה אוהש ,יוואמל וכרדב
.ולולנוה הריבה ריעב ,והאוא יאב הסיטה תרצוע ,חורה תשילג
הדשל ךישמי רשא רחא סוטמל רובעת םירקמה תיברמב םש
.יהולאאק ריעב הפועתה

בכר
בכר אללו תירוביצ הרובחת טעמכ תמייק אל יוואמ יאב
.יאב עונל תורשפא םוש השעמל ןיא
רוכשל ןתינ ריעהמ העיסנ תוקד רפסמ קחורמה הדשב
רפסמ יאב תולעופ ןכ ומכו תולודגה תורבחה לעמ בכר
ןתינ םהילע םיטרפש םישמושמ םיבכר תרכשהל תורבח
.םירייתל עדימה ינכודב אוצמל

היצפואה לע תכלל יאדכ ,קוחדה ביצקתה ילעב הלאל
םילדבההש ןוויכמ שמושמ בכר רוכשו תוסנלו היינשה
.רתויב םייתועמשמ םה םיריחמב
ןימזהלו תוסנל ץלמומ דלומה גח תפוקתבו ץיקה תנועב
.שארמ בכר



םירוגמ
יתבמ דחאב םקמתהל יאדכ הרצק הפוקתל םירקבמל
.ההיק ריעה רוזאב יאה לש יברעמ-םורדה דצב ןולמה
תומקממ שפונו הליבח תואקסעב תוקסועה תורבחה
השפוחל אבש שלוגלו הז רוזאב םהיתוחוקל בור תא
.דואמ חונ רודיס והז השולש םייעובש לש
רתוי תופוקתל יאב תוהשל םינווכתמ רשא םירקבמל
וא תיב רוכשל רבכ ץלמומ (הלעמו שדוח) תוכורא
.םיפתוש םע תיבב רדח
עדימ תועדומה תוחול לע אוצמל ןתינ ""PAIA ריעב
תוריד ילעבו םיפתוש םישפחמ רשא םישלוג לע
רואל תאצוי עובש לכב ןכ ומכ .םירייד םישפחמש
םניח תקלוחמ רשא יאה יבשותל עדימ תרבוח
םירכומ רשא םישנא לש םימוסרפ הבו תויונחב
ידכו תוטכאיו םיתב דעו םיילענמ רבד לכ םירכושו
,תינוכמ םישפחמש הלאל םעפ יידמ הב ץיצהל
.רחא רבד לכ וא הסיט יסיטרכ

תכלל רשפא םתמקמתהו בכר םתרכששכ וישכעו
.שולגל
רפסמ לש ךורא רוקיב םיננכתמש םישלוגל :דויצ
תשיכרל דעוימש ףסכ םע אובל יאדכ רתוי וא םישדוח
יאנתל םיאתמ וניא ,םכתושרבש ץראהמ דויצה .דויצ
ואיצותש עזיהו םדה לע לבחו יאווה לש השילגה
.ןשלג םע הסיטב
דימתש לודג ךכ לכ יאב שמושמה דויצה קוש ןכ ומכ
ותוא ריאשהל וא הפוקתה ףוסב ותוא רוכמל ולכות
.תויונחב הריכמל
חורטל אל טושפ .םילגה ישלוגל םג ןוכנ הז ןותנ
ןוטליה לש םילגל םיאתמש ןשלג ץראהמ בוחסל
…יאווה לש םילגב וילע שולגל תוסנלו


לע בושחל יאדכ רצק רוקיב םיננכתמש םישלוגל
$ 250-ל $200 ןיב םיענ םיריחמה ,דויצ תרכשה
ינש ללוכ הזש ( 1997-ל ןוכנ) הרכשה עובשל
בצמבו שדח דויצה .ךתריחבל ןשלגו םישרפמ
…הקירמאב ומכ תויונחב תורשהו ןיוצמ

?וישכע ןאל םינשלגה תא םתסמעהש ירחא
.שולגל ץלמומ םהב םיפוח רפסמ שי יוואמב
:לקל דבכהמ ליחתנ
ףוחה והז ,םשה תא עמש אלש ימל - הפיקוה
חור תשילגב םלועב רתויב םסרופמה ילוא
לע ותא תורחתהל ליחתמ JAWS-ש תורמל)
ןטק ץרפמ השעמל אוה הפיקוה .(םוסרפה
רתויב םילודגהו םייתוכיאה םילגה םילוע ובש
םימלצ ,םיבכרל תמלשומ השיג וב שיש ףוחב
.םיפוצו
SIDE OFF SHORE הנשה לכ טעמכ אוה חורה ןוויכ
תנועב םילגהו (תינופצ ומכ) תוציפקל ינמי הנפמב
רטמ 10 וליפאו 8 לש הבוגל םיתיעל םיעיגמ ףרוחה
בולישל רתויב תובוטה תונועה ,ביבאבו ויתסב .םינפ
תויורחת הפיקוהב תוכרענ ,יאווהב םילגו חור לש
אובל יאדכ…ףתתשהל תוסנל הצור אלש ימל םגו
תנועב .םילודג םילגב תינעוצקמ תורחת תוארלו
:יאה לכב םיאנתל דואמ םימוד ףוחב םיאנתה ץיקה
.םינטק םילג םע תיסחי עוגר םיו תוקזח תוחור

ךרדל עיגהל ןתינ חרזמ ןוויכב העיסנ העש עברכ
לאו סננאה תודש ךות לא רשיה תכשמנש רפע
םימסרופמה םילגה דחא ילוא לע ףיקשמה קוצה
הז םוקמב .(תועתלמ) " "JAWS;םלועב םיירזכאהו
תרזעב איה םילגה לא השיגהו ףוח השעמל ןיא
ףרוחה ימיבו רתויב ןכוסמ אוה הזה לגה .הריס
םוקמ והז .םירטמ 10 לעמ לש קנע ידממל עיגמ
!דבלב םילודג םילגב השילגב םינעוצקמל דעוימה

םישלוגה תיברמ ,םילודגה םילגה לע תחא הלימ דוע
,םילודג םילגב השילגב םלועמ וסנתה אל לארשיב
ךא ןכוסמו השק השענ םיה תוימורד תורעסב םנמא
יתש לש הבוגב לג לע השילגל ללכ המוד הז ןיא
יצח לש קמועב יח םיגומלא ףיר שי תחתמשכ תומוק
תא ,דויצה תא ריכהל םכלש ןמזה תא וחק !רטמ
םתאש ינפל םילגה לש המצועה תאו סונייקואה
םירבשנ וב ףוח לכב וא הפיקוהב שולגל םיסנכנ
.םילודג םילג


,השילגל םיחונ רתוי תומוקמ םישפחמש הלאל
ליווסקרפס ומכ םירתא ינופצה ףוחה קפסמ
הרייעהו הפועתה הדש ןיב ךרדה עצמאב םקוממה
קחורמה ףוחה .""PAIA תמסרופמהו הנטקה
ילוח ףוח ונה ישארה שיבכהמ העיסנ תוקד 5-כ
םיו ףרוחה תנועב םינוניב דע םינטק םילג םע
.ץיקה תנועב ידמל חוטש
תא ךפוהש המ ""SIDE ON-SHORE איה חורה
תופרוטמ תוציפק לש השילגל ןאכ השילגה
.םילג לע הביכר יאנת אלל טעמכו

ברעמ-ןופצ ןוויכב םשמ העיסנ תוקד 15-כ
יאנתו רתויב החונה השיגה םע ףוחה אצמנ
הז ףוח .""KANAHA רתויב םיעוגרה השילגה
הדשמ העיסנ תוקד 5 - 10-כ קר אצמנ
קראפב (םיה ןוויכ) ןופצ ןוויכב הפועתה
ןתינ ןאכ .KANAHA BEACH PARK הנוכמה
תורחואמה רקובה תועשב םיליחתמ תוארל
םיכירדמ רפסה יתב ,שרפמ תמרהב םיסנתמ
יאנתו תומרה לכב םישלוג עובק ןפואב ןאכ
םגו םולאלס ישלוגל םג רתויב םיחונ השילגה
.םילג םישפחמש םישלוגל

םיה וכותבש לודג ץרפמ השעמל אוה KANAHA
חור םע םויב תרניכל םימוד םיאנת) תיסחי עוגר
םירטמ תואמ המכ לש קחרמב ףירה לעו (הקזח
עיגהל םג םילוכי ףרוחה תנועבש םילג םירבשנ
הנשה בור השעמל לבא םירטמ 8 לש םידממל
הריבש םע םירטמ 3 דע 1 לש עצוממ הבוגב םה
יאנתל הז תא ךפוהש םרוג ,תיטיאו "הנידע" דואמ
.םילג לע הביכרל םימלשומ דומיל
הביכרב ולש תלוכיה תא רפשל הצורש ימל ץלמומ
.ןאכ ליחתהל ,םילג לע
ןיטולחל טעמכ תמלענ ןאכ הריבשה ץיקה תנועב
.דבלב םולאלסל תכפוה השילגהו

השילג תודוקנ רפסמ דוע קפסמ ינופצה ףוחה
.םייזכרמה םיפוחה םה ולא םלוא תוניינעמ

וא יברעמה ףוחה לע לבא -KANAHAמ קוחר אל
רשא ףסונ ףוח אצמנ ברעמ םורד ןוויכב ןוכנ רתוי
ללגב רקיעב תובר םולאלס תויורחת תוכרענ וב
.הקזחה חורהו עוגרה םיה יאנת

אוהו "ההיק" ארקנ ימואל קראפ אוה םגש ףוחה
.םש ותוא תלעב ריעב םקוממ
חורהו דויצ תבכרהל רדהנ חטשמ קפסמ קורי אשד
ףוחב הדיחיה היעבה .הנשה לכ טעמכ ןאכ תבשונ
ייונפ הארי םוקמה לארשימ אבש ימל לבא הינח איה
,דבלב םולאלס דויצ איבהל ץלמומ …ןיטולחל
.הריבו תואסכ

:תעדל יאדכש םירבד
קר שולגל םילוכי חור ישלוג ימוקמה קוחה יפ לע
רקובב 11:00 העשהמ לחה
םיגיידו םויה תועש לכב שולגל םילוכי םילג ישלוג
.םויה תועש לכב גודל םילוכי
תויושרל שי (הלילצב גייד) םיגייד םיאצמנ וב ףוחב
.םימהמ םתאיצי דע השילג רוסאל תוכז
רוסא םילג ישלוג 10-מ רתוי םישלוג הב הריבשב
דרוי םישלוגה רפסמו הדימב) שולגל חור שלוגל
(סנכיהל רשפא 10-ל תחתמ

ןתינ יוואמב רפס יתבו השילג תויונח לע עדימ
WWW.HAWAIIANISLAND.COM:ב אוצמל
WWW.HAWAIIWEATHER.COM:יוואמב ריוואה גזמ
WWW.VELAWINDSURF.COM:םישלוגל הליבח תואקסע
WWW.WINDSURFARI.COM





ינולא ןרע
ירגתא טרופסו השילג תכרדהו ץועייל הרבחה ON2