1998 רבמבונ ןוילג "וישכע טנרטניא"


."וישכע טנרטניא"ל הדותו